Hier können Sie unser Intranet besuchen und Ihre Sicherheitsunterweisung (SGU) absolvieren.

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

1. Ochrana údajov v prehľade

Všeobecné upozornenia

Ďalej uvedené upozornenia vám poskytnú prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu internetovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých je možné vás osobne identifikovať. Podrobné informácie na tému ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sa nachádza pod týmto textom.

Získavanie údajov na našej internetovej stránke

Kto zodpovedá za získavanie údajov na tejto internetovej stránke?

Údaje na tejto internetovej stránke spracúva jej prevádzkovateľ. Jeho kontaktné údaje sú uvedené v tiráži tejto internetovej stránky.

Ako sú získavané vaše údaje?

Vaše údaje sa získavajú tak, že nám ich oznámite. To sú napríklad údaje, ktoré zadávate do kontaktného formulára.

Iné údaje zapíše náš informačný systém automaticky pri návšteve internetovej stránky. To sú predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas otvorenia stránky). Tieto údaje sa zapisujú automaticky hneď pri vstupe na našu internetovú stránku.

Na čo využívame vaše údaje?

Časť údajov sa získava na to, aby sme zabezpečili bezchybnú funkčnosť internetovej stránky. Iné údaje môžu byť použité na analýzu správania používateľov.

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Vždy máte právo na bezplatné získanie informácií o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Ďalej máte právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V súvislosti s otázkami o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom adresy, ktorá je uvedená v tiráži. Okrem toho máte právo na podanie sťažnosti na príslušnom dozornom úrade.

Analytické mechanizmy a nástroje iných poskytovateľov

Pri návšteve našej internetovej stránky môže byť vaša činnosť na internete štatisticky vyhodnocovaná. To sa vykonáva predovšetkým pomocou súborov cookie a tzv. analytických programov. Analýza vášho správania na internete je spravidla anonymná. Činnosť na internete nie je možné spätne sledovať až po vás. Proti tejto analýze môžete podať námietku alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobné informácie nájdete v ďalej uvedenom vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete podať námietku. O možnostiach podania námietky budete informovaní v tomto vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

2. Všeobecné upozornenia a informačná povinnosť

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ týchto stránok berie ochranu fyzických osôb pri spracúvaní vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a zodpovedajúco zákonným predpisom, ako aj vyhláseniu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Keď používate túto internetovú stránku, získavajú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých je možné vás osobne identifikovať. Nasledujúce vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov objasňuje, ktoré údaje sa získavajú a na čo sa používajú. Taktiež vysvetľuje, ako a na aký účel sa to vykonáva.

Upozorňujeme na to, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii cez elektronickú poštu) môže vykazovať bezpečnostné medzery. Stopercentná ochrana údajov pred prístupom tretej strany nie je možná.

Upozornenie na miesto poverené ochranou osobných údajov

Miesto zodpovedné za spracúvanie údajov na tejto internetovej stránke je:

KÖNIG GmbH & Co KG 
Nienhagener Straße 30 
37186 Moringen

Telefón: 05554/204-0 
E-mail: moringen@koenigkg.de

Zodpovedné miesto je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účele a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a podobne).

Odvolanie vášho súhlasu so spracúvaním údajov

Veľa činností pri spracúvaní údajov je možných iba s vaším výslovným súhlasom. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na to nám stačí poslať jednoduché oznámenie pomocou e-mailu. Zákonnosť spracúvania údajov do poslania odvolania zostáva týmto odvolaním nedotknutá.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu pri prenose dôverného obsahu, napríklad objednávok alebo dopytov, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránok, šifrovanie SSL, príp. TLS. Šifrované spojenie spoznáte tak, že riadok s adresou vo vyhľadávači sa zmení z „http://“ na „https://“ a pomocou symbolu zámku v riadku vyhľadávača.

Keď je aktívne šifrovanie SSL alebo TLS, nemôžu si tretie strany prečítať údaje, ktoré nám posielate.

Informovanie, blokovanie, vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a o účele spracúvania vašich údajov alebo eventuálne právo na ich opravu, zablokovanie alebo vymazanie. V súvislosti s otázkami na túto tému a o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom adresy, ktorá je uvedená v tiráži.

3. Osoba poverená ochranou osobných údajov

Zákonom stanovená osoba poverená ochranou osobných údajov

V našej spoločnosti bola vymenovaná osoba poverená ochranou osobných údajov.

Nicole Simon
Nienhagener Straße 30 
37186 Moringen

Telefón: 05554/204-0
E-mail: datenschutz@koenigkg.de

4. Získavanie údajov na našej internetovej stránke

Súbory cookie

Internetové stránky čiastočne používajú takzvané súbory cookie. Súbory cookie nespôsobia vo vašom počítači žiadnu škodu a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby sme mohli našu ponuku vylepšiť, zefektívniť a zvýšiť jej bezpečnosť. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a vo vašom vyhľadávači.

Väčšina nami používaných súborov cookie sú takzvané dočasné súbory cookie (session-cookies). Po ukončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení až dovtedy, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš vyhľadávač pri opätovnej návšteve stránky.

Váš vyhľadávač si môžete nastaviť tak, že budete informovaní o nastavení súborov cookie a súbory cookie budú povolené individuálne alebo tak, že preberanie súborov cookie bude pre určité prípady alebo všeobecne vylúčené, ako aj môžete aktivovať automatické vymazanie súborov cookie po zatvorení vyhľadávača. V prípade dezaktivácie súborov cookie môže byť obmedzená funkčnosť tejto internetovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné pri elektronickej komunikácii alebo poskytovaní určitých, vami požadovaných služieb (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písmeno f zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Keď sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na účely analýzy vašej činnosti na internete), sú tieto v tomto vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov riešené samostatne.

Logovacie súbory

Poskytovateľ stránok získava a automaticky ukladá informácie v takzvaných logovacích súboroch, ktoré nám váš vyhľadávač posiela automaticky. To sú:

·         Typ vyhľadávača a jeho verzia

·         používaný operačný systém

·         Referenčná URL adresa

·         Názov hostu počítača, z ktorého sa vstupuje na stránku

·         Čas žiadosti servera

·         IP adresa

Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa nevykonáva.

Základom spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písmeno b zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré povoľuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár

Keď nám pošlete žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára, budú vaše údaje z kontaktného formulára aj s tam uloženými kontaktnými údajmi u nás uložené na účely spracúvania žiadosti a pre prípad nasledujúcich otázok. Tieto údaje neposkytneme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracúvanie údajov, ktoré boli zadané do kontaktného formulára, sa vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písmeno a zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na to nám stačí poslať jednoduché oznámenie pomocou e-mailu. Zákonnosť spracúvania údajov do poslania odvolania zostáva týmto odvolaním nedotknutá.

Vami zadané údaje v kontaktnom formulári zostávajú uložené u nás dovtedy, až kým požiadate o ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ich uložením alebo zanikne účel ich uloženia (napr. po vybavení vašej žiadosti). Nutné zákonné ustanovenia – predovšetkým archivačné lehoty – zostávajú nedotknuté.

Registrácia na tejto internetovej stránke

Aby ste mohli využívať doplnkové funkcie stránky, môžete sa na nej zaregistrovať. Takto zadané údaje použijeme iba na účely príslušnej ponuky alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné údaje, ktoré ste vyplnili pri registrácii, musia byť zadané kompletne. V opačnom prípade bude registrácia zamietnutá.

Pri dôležitých zmenách, ako je rozsah ponuky alebo pri technicky nevyhnutných zmenách, použijeme e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii, aby sme vás o takejto zmene informovali.

Spracúvanie údajov, ktoré boli zadané pri registrovaní, sa vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písmeno a zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov). Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na to nám stačí poslať jednoduché oznámenie pomocou e-mailu. Zákonnosť už spracovaných údajov zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré boli získané pri registrácii, budú u nás uložené dovtedy, dokedy budete registrovaní na našej stránke a následne budú vymazané. Zákonom stanovené archivačné lehoty zostávajú nedotknuté.

5. Sociálne médiá

Zásuvné moduly sociálnej siete Facebook (tlačidlo „páči sa mi to“ a „zdieľať“)

V našich stránkach sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook poskytovateľa Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Tieto zásuvné moduly Facebook identifikujete na základe loga sociálnej siete Facebook alebo tlačidla „páči sa mi to“ na našej stránke. Tu nájdete prehľad zásuvných modulov sociálnej siete Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite našu internetovú stránku, tak sa pomocou zásuvného modulu vytvorí priame spojenie medzi vašim vyhľadávačom a serverom Facebook. Facebook takto dostane informáciu, že ste s vašou IP adresou navštívili našu stránku. Keď kliknete na tlačidlo „páči sa mi to“ počas toho, ako ste prihlásení vo vašom profile v sociálnej sieti Facebook, môžete prepojiť obsah našich stránok s vaším profilom v sieti Facebook. Takto môže Facebook priradiť návštevu našich stránok k vášmu profilu v sieti Facebook. Upozorňujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov, ako aj ani o ich používaní zo strany spoločnosti Facebook. Ďalšie informácie na túto tému nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Facebook tu: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Keď si neželáte, aby sociálna sieť Facebook priradila návštevu našich stránok k vášmu profilu v tejto sieti, tak sa z vášho profilu musíte odhlásiť.

Zásuvný modul sociálnej siete Twitter

Na našich stránkach sa nachádzajú funkcie služby sociálnej siete Twitter. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím sociálnej siete Twitter a funkcie „re-tweetovať“ budú vami navštívené internetové stránky spojené s vašim účtom v sociálnej sieti Twitter a zverejnené pre ostatných používateľov. Pritom sa do spoločnosti Twitter prenášajú určité údaje. Upozorňujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov, ako aj ani o ich používaní zo strany spoločnosti Twitter. Ďalšie informácie na túto tému nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Twitter tu: https://twitter.com/privacy.

Nastavenie ochrany vašich údajov pre sociálnu sieť Twitter môžete zmeniť v nastaveniach účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

Zásuvný modul Google+

Naše stránky využívajú funkcie Google+. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Získavanie a postúpenie informácií: Prostredníctvom tlačidla Google+ môžete zverejňovať informácie po celom svete. Pomocou tlačidla Google+ dostanete vy a iní používatelia personalizovaný obsah od firmy Google a našich partnerov. Firma Google ukladá informácie, že ste pre určitý obsah dali +1, ako aj informácie o stránke, ktorú ste navštívili pri kliknutí na +1. Vaše +1 je možné zobraziť ako upozornenie spolu s menom vo vašom profile a vašou fotografiou v službách Google, ako sú výsledky vyhľadávania alebo vo vašom profile Google alebo na iných miestach stránok a inzerátoch na internete.

Firma Google zaznamenáva informácie na základe aktivity +1, aby vylepšila služby Google pre vás a ďalších používateľov. Na použitie tlačidla Google+ potrebujete medzinárodne viditeľný, verejný profil Google, ktorý musí obsahovať minimálne meno, ktoré ste si pre daný profil zvolili. Toto meno bude použité vo všetkých službách Google. V niektorých prípadoch je možné toto meno nahradiť iným menom, ktoré môžete použiť pri zdieľaní obsahov pomocou vášho účtu Google. Identita vášho profilu Google môže byť zobrazená používateľom, ktorí poznajú vašu e-mailovú adresu alebo majú iné, vás identifikujúce informácie.

Používanie získaných informácií: Okrem hore uvedených účelov použitia sa používajú vami poskytnuté informácie podľa platných ustanovení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov od firmy Google. Firma Google zverejňuje sumárne štatistiky o činnostiach +1 používateľov, prípadne ich postúpi používateľom a partnerom, ako sú vydavatelia, inzerenti alebo spojené internetové stránky.

Zásuvný modul LinkedIn

Naša internetová stránka využíva funkcie siete LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Pri každom otvorení našich stránok, ktoré obsahujú funkciu LinkedIn, bude vytvorené spojenie so servermi firmy LinkedIn. Firma LinkedIn dostane informáciu o tom, že ste navštívili našu internetovú stránku s vašou IP adresou. Keď kliknete na tlačidlo „recommend“ (odporučiť) LinkedIn a ste prihlásení vo vašom profile na LinkedIn, tak firme LinkedIn umožníte priradiť vašu návštevu našej internetovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov, ako aj ani o ich používaní zo strany spoločnosti LinkedIn.

Ďalšie informácie na túto tému nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou LinkedIn tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Zásuvný modul XING

Naša internetová stránka využíva funkcie siete XING. Poskytovateľom je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko.

Pri každom otvorení našich stránok, ktoré obsahujú funkcie XING, bude vytvorené spojenie so servermi firmy XING. Podľa našich súčasných vedomostí nie sú ukladané žiadne osobné údaje. Predovšetkým sa neukladajú žiadne IP adresy alebo aktivity používateľov.

Ďalšie informácie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a tlačidle zdieľania XING nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov od XING tu: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Nástroje na analýzu a reklama

Google Analytics

Táto internetová stránka využíva funkcie služby analýzy webu Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané súbory cookie. To sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie získané na základe súborov cookie o používaní tejto internetovej stránky sú spravidla prenášané a ukladané na server firmy Google v USA.

Súbory cookie Google Analytics sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písmeno f zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytovateľ internetových stránok má oprávnený záujem o analýzu správania používateľov na účely optimalizácie stránok, ako aj svojej reklamy.

Anonymizácia IP

Na tejto internetovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Takto Google vašu IP adresu skráti pred poslaním do USA vo všetkých členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Kompletná IP adresa sa prenáša na server Google v USA, kde sa skráti, iba vo výnimočných prípadoch. V poverení poskytovateľa tejto internetovej stránky používa Google tieto informácie na to, aby vyhodnotil vaše správanie na internetovej stránke, na vypracovanie správ o aktivitách na internete a na poskytovanie ďalších služieb, ktoré sú spojené s používaním internetovej stránky a internetu. IP adresa, ktorá je v rámci Google Analytics prenášaná z vášho vyhľadávača, nie je prepojená s inými údajmi Google.

Zásuvný modul vyhľadávača

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho vyhľadávača. Upozorňujeme ale na to, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť získavaniu údajov, ktoré sú vytvárané prostredníctvom súborov cookie a informácií o využívaní internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) firmou Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov zo strany Google tak, že stiahnete a nainštalujete zásuvný modul vyhľadávača, ktorý sa nachádza v nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Podanie námietky proti získavaniu údajov

Získaniu vašich údajov zo strany Google Analytics môžete zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastaví sa súbor cookie opt-out, ktorý zabráni získaniu vašich údajov pri budúcej návšteve tejto internetovej stránky: Dezaktivovať Google Analytics.

Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi používateľov v Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov od Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracúvanie údajov objednávky

So spoločnosťou Google sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní údajov objednávok a dodržali sme prísne zadania nemeckých úradov zodpovedných za ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov pri používaní služby Google Analytics.

Demografická charakteristika v prípade Google Analytics

Táto internetová stránka využíva funkciu „demografická charakteristika“ od Google Analytics. Takto je možné vypracovať správy, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy Google, ktorá je orientovaná na záujemcov, ako aj z údajov o návšteve od iných poskytovateľov. Tieto údaje nie je možné priradiť k určitej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek dezaktivovať pomocou nastavení reklamy vo vašom účte Google alebo všeobecne zakázať získavanie vašich údajov zo strany Google Analytics podľa bodu „Podanie námietky proti získavaniu údajov“.

7. Zásuvné moduly a aplikácie

YouTube

Naša internetová stránka využíva zásuvné moduly stránky YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Keď navštívite našu stránku, ktorá obsahuje zásuvný modul YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Pritom server YouTube dostane informáciu, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Keď ste prihlásení vo vašom profile YouTube, umožníte YouTube priradiť vaše vyhľadávanie priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu zabránite tak, že sa odhlásite z vášho profilu YouTube.

YouTube sa používa v záujme príslušného zobrazovania našej online ponuky. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno f zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom YouTube tu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Táto stránka využíva API služby Google Maps. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na využitie funkcií Google Maps je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google v USA, kde sa uložia. Poskytovateľ týchto stránok nemá žiadny vplyv na prenos týchto údajov.

Google Maps sa používajú v záujme zodpovedajúceho zobrazovania našej online ponuky a pre ľahšie vyhľadanie miest, ktoré na danej internetovej stránke uvádzame. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno f zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Google tu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.